Kontrola zarządcza w jednostkach budżetowych -
z praktycznym komentarzem

Polecamy Państwu e-książkę, która powstała z myślą o osobach odpowiedzialnych za wdrażanie i przeprowadzanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Czytelnik znajdzie w niej omówienie obowiązujących przepisów, standardów i celów kontroli zarządczej, a także 5 wzorów z załącznikami, możliwych do zastosowania w każdej jednostce budżetowej, w tym m.in. regulaminy kontroli zarządczej, ankiety samooceny, rejestry celów i ryzyk, kodeks etyki.

Frank po 6 zł - czy to możliwe?

Bankructwo Grecji, podniesienie stóp procentowych przez Rezerwę Federalną oraz dalszy spadek cen ropy naftowej mogą wywołać wstrząs na rynkach finansowych. To skrajnie niekorzystny scenariusz, ale może się zdarzyć, że frank będzie kosztował nawet 6 zł.

Wypłata z polisy ubezpieczeniowej

"Czy istnieje możliwość otrzymania wypłaty z polisy PZU za śmierć macochy w przypadku kiedy ponowny ślub jest zawarty tylko kościelny, ale w latach 80-tych kiedy nie było jeszcze konkordatu - był to ślub jedynie wyznaniowy? Potwierdzenie - wypis z księgi ślubów z kościoła zawarty w obecności dwóch świadków, brak odnotowań tego ślubu w urzędzie stanu cywilnego."

Naliczanie odsetek od należności

"Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzic biologiczny ponosi odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Przy nieterminowym regulowaniu tych odpłatności naliczane są odsetki ustawowe. Jak zachować się w sytuacji, gdy na podstawie wniosku rodzica biologicznego zaległości zostaną rozłożone na raty z nowym terminem płatności i nie zostanie on zachowany? Jak prawidłowo naliczyć odsetki od tej należności: czy od terminu, w którym dana rata nie została wpłacona, czy nie uwzględniamy okresu rozłożenia na raty i zachowujemy ciągłość naliczania odsetek od pierwotnego terminu zapłaty obowiązującego przed wystąpieniem z wnioskiem rodzica biologicznego?"

Gdy wypłata nie wpłynie na konto - uprawnienia pracownika

Data publikacji 10.10.2009

Powszechnie wiadomo, że pracownikowi za wykonywaną pracę należy się stosowne wynagrodzenie. Musi ono odpowiadać rodzajowi wykonywanych przez niego obowiązków, jego kwalifikacjom oraz ilości i jakości świadczonej przez niego pracy. Co jednak zrobić, kiedy pracodawca uchyla się od ciążącego na nim obowiązku wypłaty wynagrodzenia?

Podstawa wynagrodzenia za czas choroby

Data publikacji 20.09.2009

Mam pytanie o określone składniki wynagrodzenia, a dokładnie czy stanowią one podstawę naliczania wynagrodzenia za czas choroby bądź zasiłku chorobowego. Pierwszym z nich jest nagroda roczna, ustalana zgodnie z naszym regulaminem wynagradzania przez dyrektora jednostki raz w roku; jej wysokość nie jest uzależniona od tego, czy dana osoba była w ciągu roku na zwolnieniu. Czy taka nagroda wchodzi do podstawy w całości, czy też proporcjonalnie? Czy np. w przypadku osoby przebywającej na zwolnieniu w marcu 2009 r., gdzie do podstawy wliczane są miesiące luty-marzec 2009 r.,nagroda wypłacona w grudniu 2008 r.wchodzi do podstawy w całości czy w 10/12? Drugim są premie jednorazowe – w naszym regulaminie wynagradzania uwzględnione są tzw. premie zadaniowe, wypłacane za konkretne, dodatkowo wykonane zadanie. Czy ta premia wchodzi do podstawy?

Opóźnione rozliczanie godzin nadliczbowych

Data publikacji 20.08.2009

W ostatnim kwartale ubiegłego roku pracownik na polecenie kierownika jednostki świadczył pracę poza normalnymi godzinami. Przekazanie informacji do działu kadr nastąpiło w drugim kwartale br. Do informacji pracownik dołączył pismo zawierające prośbę o wypłatę wynagrodzenia za pracę świadczoną w godzinach nadliczbowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Moje pytania: – czy pracodawca może odmówić wypłaty wynagrodzenia w zamian za udzielenie dni wolnych? – czy pracownik nie przekroczył terminu, w którym powinien poinformować wydział kadr o świadczeniu pracy w godzinach nadliczbowych? – w jakim okresie pracodawca powinien wypłacić pracownikowi należne świadczenie? Czy wynagrodzenie powinno być wypłacone z odsetkami? – kiedy naliczany jest dodatek 50%, a kiedy 100%, biorąc pod uwagę, że pracownik pracuje 8 godzin na dobę, 40 godzin tygodniowo, a sobota-niedziela to dni wolne od pracy? – jakie konsekwencje może wyciągnąć pracodawca wobec kierownika zlecającego pracę w godzinach nadliczbowych bez porozumienia z nim? Jakie są konsekwencje przekroczenia wymiaru pracy na dobę, w tygodniu oraz w przyjętym okresie rozliczeniowym? – czy pracownik musi się tłumaczyć z tego, że z opóĄnieniem poinformował dział kadr o pracy w godzinach nadliczbowych?

Dodatek wyrównawczy dla kierowcy

Data publikacji 20.07.2009

Przedsiębiorstwo składa się z kilku zakładów. W związku z reorganizacją, w jednym z nich Zarząd planuje zlikwidować stanowiska kierowców dyżurnych pracujących w systemie 4-zmianowym i zaproponować im pracę na jedną zmianę. Wiąże się to z obniżeniem wynagrodzeń i zlikwidowaniem dodatków, które gwarantuje im układ zbiorowy: popołudniowych, nocnych i świątecznych. Czy w przypadku systemu zmianowego dodatki są składnikami płacy zasadniczej i pracownikom należy się dodatek wyrównawczy? Jeden z nich kończy w maju 2010 r. 60 lat i zamierza przejść na emeryturę w związku z pracą w warunkach szkodliwych. W układzie zbiorowym, ze względu na przyznawane podwyżki, obowiązuje zasada zgłaszania woli odejścia 2 lata wcześniej. Kierowca ten zgłosił wcześniej, przed reorganizacją, zamiar odejścia na emeryturę i zostało przyjęte to przez zakład za porozumieniem stron z dniem 15.12.2010 r. Czy w związku z zaistniałą sytuacją pracownikowi należy wypłacać dodatek wyrównawczy? Jeśli tak, to do kiedy? Czy do ukończenia przez pracownika 60 lat, czy do grudnia 2010 r.?

Dodatek stażowy dla lekarza

Data publikacji 20.07.2009

Czy lekarz zatrudniony w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w wymiarze 1/4 etatu, ma prawo do pobierania dodatku stażowego? Poza pracą w poradni lekarz prowadzi działalność gospodarczą.

Nienależne wynagrodzenie wypłacone w ramach robót publicznych

Data publikacji 20.07.2009

Od 20 maja zatrudniliśmy 6 pracowników w ramach robót publicznych. Za maj pomyłkowo została naliczona pełna wysokość wynagrodzenia, według umów o pracę. Jak należy postąpić w takiej sytuacji?

Zmiana warunków płacy i prawo do premii

Data publikacji 20.07.2009

Pracodawca w formie aneksu do umowy o pracę obniżył wszystkim pracownikom zakładu uposażenie zasadnicze o 40%. Zrobił to w ten sposób, że zachował 60% stawki zasadniczej, a 40% ma wypłacać w formie premii uznaniowej. Swoje działanie tłumaczy tym, iż dzięki temu "wymusi" dyscyplinę i podniesie wydajność i samokontrolę pracowników, przez co uniknie brakoróbstwa. Przed miesiącem właśnie za brakoróbstwo ukarał taką decyzją trzech pracowników, teraz za nic "ukarał" resztę, zrównując ich z brakorobami. Moje pytania: – czy pracodawca mógł tak postąpić? Czy jest to zgodne z prawem? – co tracą na tym pracownicy? – czy zamiast tego pracodawca mógł wręczyć całej załodze wypowiedzenia zmieniające (w tym przypadku warunki płacy)? Co straciliby na tym pracownicy? – co na takim działaniu zyskuje pracodawca? – jakie są skutki prawne nie podpisania takiego aneksu bądĄ wypowiedzenia zmieniającego?

Dochodzenie zapłaty należności wynikającej z umowy zlecenia

Data publikacji 10.06.2009

Co można zrobić, gdy odbiorca usług świadczonych na podstawie umowy zlecenia nie płaci należności stwierdzonych fakturą?

Zmiany stawki wynagrodzenia nauczycielki po uzyskaniu awansu zawodowego

Data publikacji 10.06.2009

Proszę o udzielenie informacji w sprawie zmiany stawki wynagrodzenia dla nauczycielki, która otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego 20.04.2009r. (komisja wydała zaświadczenie z datą 20.02.2009 r.). Nauczycielka w sierpniu 2008r. otrzymała odmowę uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, po odwołaniu uchylono poprzednią decyzję.

Zaległy podatek od wynagrodzenia przyznanego wyrokiem sądu

Data publikacji 10.05.2009

Kodeks pracy przyznaje ochronę przed zwolnieniem kobietom w ciąży, na urlopach macierzyńskich, osobom w wieku przedemerytalnym oraz działaczom związkowym. Niestety, wielu pracodawców nie respektuje przepisów. Poszkodowanym nie pozostaje nic innego, jak wystąpić na drogę sądową w obronie swych praw. Ponieważ procesy trwają latami, kwoty zaległych pensji sięgają dziesiątek tysięcy złotych.czarty