Kontrola zarządcza w jednostkach budżetowych -
z praktycznym komentarzem

Polecamy Państwu e-książkę, która powstała z myślą o osobach odpowiedzialnych za wdrażanie i przeprowadzanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Czytelnik znajdzie w niej omówienie obowiązujących przepisów, standardów i celów kontroli zarządczej, a także 5 wzorów z załącznikami, możliwych do zastosowania w każdej jednostce budżetowej, w tym m.in. regulaminy kontroli zarządczej, ankiety samooceny, rejestry celów i ryzyk, kodeks etyki.

Zmiany stawki wynagrodzenia nauczycielki po uzyskaniu awansu zawodowego

Data publikacji 10.06.2009

Proszę o udzielenie informacji w sprawie zmiany stawki wynagrodzenia dla nauczycielki, która otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego 20.04.2009r. (komisja wydała zaświadczenie z datą 20.02.2009 r.). Nauczycielka w sierpniu 2008r. otrzymała odmowę uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, po odwołaniu uchylono poprzednią decyzję.

Zaległy podatek od wynagrodzenia przyznanego wyrokiem sądu

Data publikacji 10.05.2009

Kodeks pracy przyznaje ochronę przed zwolnieniem kobietom w ciąży, na urlopach macierzyńskich, osobom w wieku przedemerytalnym oraz działaczom związkowym. Niestety, wielu pracodawców nie respektuje przepisów. Poszkodowanym nie pozostaje nic innego, jak wystąpić na drogę sądową w obronie swych praw. Ponieważ procesy trwają latami, kwoty zaległych pensji sięgają dziesiątek tysięcy złotych.

Moment nabycia prawa i wypłacenia nagrody jubileuszowej

Data publikacji 20.04.2009

Czy nagroda jubileuszowa powinna być wypłacona następnego dnia po dniu, w którym przypada jubileusz (np. 25 lat), czy w innym, dowolnie określonym przez pracodawcę terminie?

Zasady wynagradzania pracownika zatrudnionego na pół etatu

Data publikacji 20.03.2009

Mam 24 lata, dwa lata temu podjęłam pracę jako sprzedawca w sklepiku szkolnym na pół etatu na umowę na czas określony. Od początku w umowie zapisane mam wynagrodzenie w wysokości 468 zł. Co więcej, pracodawca nie wypłaca mi wynagrodzenia w wysokości wynikającej z umowy, lecz liczy mi je od godziny (4 zł, wcześniej 3,50 zł). Czasami pracuję więcej niż 4 godziny (7 godzin), w trakcie roku szkolnego odpada wiele dni nauki i wtedy nie pracuję. Jak wysokość mojego wynagrodzenia wygląda w świetle przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę? Ile netto powinnam zarabiać? Czy należy mi się podwyżka? Czy przysługują mi uprawnienia związane z pracą w godzinach nadliczbowych? Co mogę zrobić, aby dochodzić swoich praw?

Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych

Data publikacji 20.03.2009

Od wielu lat jestem pracownikiem samorządowym. Wykonuję pracę w szczególnych warunkach. Do niedawna pracodawca wypłacał mi z tego tytułu dodatek. Jednak od pewnego czasu zaprzestał, podobno z uwagi na zmianę przepisów płacowych. Czy jest to dopuszczalne?

Dodatek specjalny dla pracownika samorządowego

Data publikacji 10.03.2009

Jestem główną księgową zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który jest zakładem budżetowym gminy i którego dotyczy rozporządzenie RM z dn. 2.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222). Wypłacamy pracownikom dodatek za pracę w warunkach szkodliwych zgodnie z § 6 wspomnianego rozporządzenia, jednak 22.04.2008 r. wprowadzono zmiany do rozporządzenia i uchylono § 6. Czy w związku z tym w dalszym ciągu powinniśmy wypłacać ten dodatek? Czy obecnie regulują to jakieś inne przepisy?

Dodatek za wykonywanie pracy socjalnej

Data publikacji 10.03.2009

Czy pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w domu dziecka na pół etatu przysługuje dodatek za wykonywanie pracy socjalnej w wysokości 125 zł? Pracownik o wywiady środowiskowe zwraca się do ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Niektóre placówki taki dodatek wypłacają, inne nie znajdują podstawy prawnej twierdząc, że nie jest to praca socjalna świadczona w środowisku.

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych

Data publikacji 20.02.2009

Czy w świetle nowej ustawy o pracownikach samorządowych dotyczący regulaminu wynagradzania art. 77<span class="gorny">2</span> Kodeksu pracy pozostaje aktualny?

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela

Data publikacji 10.02.2009

Czy nauczycielka zatrudniona na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę od 1.09.2006 r. ma prawo do wynagrodzenia rocznego, jeżeli od 15.05.2008 r. do 17.10.2008 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, a od 18.10.2008 r. przebywa urlopie macierzyńskim? Czy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy na zastępstwo od 1.11.2007 do 30.06.2008 r. należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne ("trzynastka"), jeżeli w ciągu tych 6 miesięcy przez 16 dni był chory? Czy oprócz ustawy z 12.12.1997 r. znajdzie tu zastosowanie uchwała SN z 13.12.2005 r., II PZP 9/05?

Wypłacenie odprawy pośmiertnej matce zmarłego

Data publikacji 20.01.2009

Czy wynagrodzenie zmarłego pracownika, wraz z połową odprawy pośmiertnej, mogę wypłacić jego matce, która mieszkała razem z synem i w chwili jego śmierci miała ponad 50 lat? Czy wystarczy pismo matki i akt zgonu potwierdzający, że zmarły był wdowcem? Czy potrzebny jest akt zgonu córki zmarłego? Pracownik zmarł w 2006 r. i dopiero teraz można podjąć sprawę po ustaleniu przez sąd, że zmarły był w chwili śmierci wdowcem. Czy stwierdzenie w wyroku sądowym w postępowaniu spadkowym, że matka jest jedynym spadkobiercą wystarczy, aby wypłacić wynagrodzenie i inne świadczenia?czarty