Kontrola zarządcza w jednostkach budżetowych -
z praktycznym komentarzem

Polecamy Państwu e-książkę, która powstała z myślą o osobach odpowiedzialnych za wdrażanie i przeprowadzanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Czytelnik znajdzie w niej omówienie obowiązujących przepisów, standardów i celów kontroli zarządczej, a także 5 wzorów z załącznikami, możliwych do zastosowania w każdej jednostce budżetowej, w tym m.in. regulaminy kontroli zarządczej, ankiety samooceny, rejestry celów i ryzyk, kodeks etyki.

Nienależne wynagrodzenie wypłacone w ramach robót publicznych

Data publikacji 20.07.2009

Od 20 maja zatrudniliśmy 6 pracowników w ramach robót publicznych. Za maj pomyłkowo została naliczona pełna wysokość wynagrodzenia, według umów o pracę. Jak należy postąpić w takiej sytuacji?

Zmiana warunków płacy i prawo do premii

Data publikacji 20.07.2009

Pracodawca w formie aneksu do umowy o pracę obniżył wszystkim pracownikom zakładu uposażenie zasadnicze o 40%. Zrobił to w ten sposób, że zachował 60% stawki zasadniczej, a 40% ma wypłacać w formie premii uznaniowej. Swoje działanie tłumaczy tym, iż dzięki temu "wymusi" dyscyplinę i podniesie wydajność i samokontrolę pracowników, przez co uniknie brakoróbstwa. Przed miesiącem właśnie za brakoróbstwo ukarał taką decyzją trzech pracowników, teraz za nic "ukarał" resztę, zrównując ich z brakorobami. Moje pytania: – czy pracodawca mógł tak postąpić? Czy jest to zgodne z prawem? – co tracą na tym pracownicy? – czy zamiast tego pracodawca mógł wręczyć całej załodze wypowiedzenia zmieniające (w tym przypadku warunki płacy)? Co straciliby na tym pracownicy? – co na takim działaniu zyskuje pracodawca? – jakie są skutki prawne nie podpisania takiego aneksu bądĄ wypowiedzenia zmieniającego?

Dochodzenie zapłaty należności wynikającej z umowy zlecenia

Data publikacji 10.06.2009

Co można zrobić, gdy odbiorca usług świadczonych na podstawie umowy zlecenia nie płaci należności stwierdzonych fakturą?

Zmiany stawki wynagrodzenia nauczycielki po uzyskaniu awansu zawodowego

Data publikacji 10.06.2009

Proszę o udzielenie informacji w sprawie zmiany stawki wynagrodzenia dla nauczycielki, która otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego 20.04.2009r. (komisja wydała zaświadczenie z datą 20.02.2009 r.). Nauczycielka w sierpniu 2008r. otrzymała odmowę uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, po odwołaniu uchylono poprzednią decyzję.

Zaległy podatek od wynagrodzenia przyznanego wyrokiem sądu

Data publikacji 10.05.2009

Kodeks pracy przyznaje ochronę przed zwolnieniem kobietom w ciąży, na urlopach macierzyńskich, osobom w wieku przedemerytalnym oraz działaczom związkowym. Niestety, wielu pracodawców nie respektuje przepisów. Poszkodowanym nie pozostaje nic innego, jak wystąpić na drogę sądową w obronie swych praw. Ponieważ procesy trwają latami, kwoty zaległych pensji sięgają dziesiątek tysięcy złotych.

Moment nabycia prawa i wypłacenia nagrody jubileuszowej

Data publikacji 20.04.2009

Czy nagroda jubileuszowa powinna być wypłacona następnego dnia po dniu, w którym przypada jubileusz (np. 25 lat), czy w innym, dowolnie określonym przez pracodawcę terminie?

Zasady wynagradzania pracownika zatrudnionego na pół etatu

Data publikacji 20.03.2009

Mam 24 lata, dwa lata temu podjęłam pracę jako sprzedawca w sklepiku szkolnym na pół etatu na umowę na czas określony. Od początku w umowie zapisane mam wynagrodzenie w wysokości 468 zł. Co więcej, pracodawca nie wypłaca mi wynagrodzenia w wysokości wynikającej z umowy, lecz liczy mi je od godziny (4 zł, wcześniej 3,50 zł). Czasami pracuję więcej niż 4 godziny (7 godzin), w trakcie roku szkolnego odpada wiele dni nauki i wtedy nie pracuję. Jak wysokość mojego wynagrodzenia wygląda w świetle przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę? Ile netto powinnam zarabiać? Czy należy mi się podwyżka? Czy przysługują mi uprawnienia związane z pracą w godzinach nadliczbowych? Co mogę zrobić, aby dochodzić swoich praw?

Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych

Data publikacji 20.03.2009

Od wielu lat jestem pracownikiem samorządowym. Wykonuję pracę w szczególnych warunkach. Do niedawna pracodawca wypłacał mi z tego tytułu dodatek. Jednak od pewnego czasu zaprzestał, podobno z uwagi na zmianę przepisów płacowych. Czy jest to dopuszczalne?

Dodatek specjalny dla pracownika samorządowego

Data publikacji 10.03.2009

Jestem główną księgową zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który jest zakładem budżetowym gminy i którego dotyczy rozporządzenie RM z dn. 2.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222). Wypłacamy pracownikom dodatek za pracę w warunkach szkodliwych zgodnie z § 6 wspomnianego rozporządzenia, jednak 22.04.2008 r. wprowadzono zmiany do rozporządzenia i uchylono § 6. Czy w związku z tym w dalszym ciągu powinniśmy wypłacać ten dodatek? Czy obecnie regulują to jakieś inne przepisy?

Dodatek za wykonywanie pracy socjalnej

Data publikacji 10.03.2009

Czy pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w domu dziecka na pół etatu przysługuje dodatek za wykonywanie pracy socjalnej w wysokości 125 zł? Pracownik o wywiady środowiskowe zwraca się do ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Niektóre placówki taki dodatek wypłacają, inne nie znajdują podstawy prawnej twierdząc, że nie jest to praca socjalna świadczona w środowisku.czarty