Kontrola zarządcza w jednostkach budżetowych -
z praktycznym komentarzem

Polecamy Państwu e-książkę, która powstała z myślą o osobach odpowiedzialnych za wdrażanie i przeprowadzanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Czytelnik znajdzie w niej omówienie obowiązujących przepisów, standardów i celów kontroli zarządczej, a także 5 wzorów z załącznikami, możliwych do zastosowania w każdej jednostce budżetowej, w tym m.in. regulaminy kontroli zarządczej, ankiety samooceny, rejestry celów i ryzyk, kodeks etyki.


Wyższy abonament rtv w 2012 r.


Data publikacji: 02.01.2012
AUTOR: ERGO

Drukuj artykuł

Zła wiadomość - w 2012 wzrastają opłaty abonamentowe za używanie odbiorników rtv. Dobra zaś, że na razie nie wprowadzono w życie ostatniego rozwiązania KRRiTV mającego na celu poprawienie dochodów mediów publicznych - dołączenie abonamentu do rachunku za prąd.

Zgodnie z tym pomysłem, każde gospodarstwo domowe "wyposażone" w energię elektryczną, ma tym samym możliwość odbioru sygnału radiowego i telewizyjnego - także za pośrednictwem komputera. Na tej podstawie Rada przyjęła, iż daje to domniemanie korzystania z mediów publicznych a zatem wynika z tego konieczność uiszczania abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Zanim to jednak nastąpi, pomysł musi zostać zaakceptowany przez premiera Donalda Tuska. I w nim ostania nadzieja dla tych, którzy choć mają w domach prąd, ale nie posiadają sprzętu rtv pozwalajacego na korzystanie z jakichkolwiek rozrywek dostarczanych przez media publiczne czy prywatne.

Na razie jednak ci, którzy płacą abonament, muszą przygotować się na wyasygnowanie wyższych kwot w 2012 r. na opłatę abonamentową.

Opłata w 2012 rok  za używanie odbiorników:
 

  radiofonicznego radiofonicznego  telewizyjnego
lub telewizyjnego i radiofonicznego
za jeden miesiąc 5,50 zł (5,35 zł w 2011 r.) 18,50 zł (17,15 zł w 2011 r.)
za dwa miesiące 10,70 zł (10,45 zł w 2011 r.) 35,90 zł (33,45 zł w 2011 r.)
za trzy miesiące 15,85 zł (15,50 zł w 2011 r.) 53,30 zł (49,65 zł w 2011 r.)
za sześć miesięcy 31,35 zł (30,65 zł w 2011 r.) 105,45 zł (98,25 zł w 2011 r.)
za rok 59,40 zł (58,75 zł w 2011 r.) 199,80 zł (188,30 zł w 2011 r.)


KRRiTV przypomina, iż opłatę abonamentową uiszcza się z góry, do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Osoby fizyczne uiszczają miesięcznie jedną opłatę  (radiową lub radiowo-telewizyjną) niezależnie od liczby używanych odbiorników w gospodarstwie domowym lub w samochodzie.
 
Jedną opłatę abonamentową niezależnie od liczby używanych odbiorników wnoszą również: publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe oraz domy pomocy społecznej - w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w ich używaniu.
 
Firmy i instytucje wnoszą opłatę abonamentową za każdy używany odbiornik radiowy i telewizyjny.

Zwolnienie od opłaty za abonament rtv

Osoby uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych, by uzyskać to zwolnienie, zobowiązane są do przedstawienia w urzędzie pocztowym dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie. Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym  dopełniono formalności w urzędzie pocztowym.

Zwolnienie to przysługuje m.in. inwalidom I grupy, osobom, co do których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy (także w gospodarstwie rolnym), osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności a także dla tych, którzy ukończyli 75. rok życia. Zwolnieni od opłaty są też bezrobotni, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, niewidomi oraz niesłyszący. Szczegółowa lista osób upoważnionych do zwolenienia z konieczności uiszczania opłat abonamentowych znajduje się na stronach KRRiTV.

Umarzanie lub rozkładanie na raty zaległości w opłatach abonamentowych

Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na wniosek abonenta-dłużnika, w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości z tytułu abonamentu.


czarty