•  Z ostatniej chwili 

Zgodność planu miejscowego z normami wyższego rzędu

Podstawowymi instrumentami prawnymi kształtowania zasad zabudowy są studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Nowa ustawa o prawach konsumenta

24.06.2014 r. ogłoszony został tekst nowej ustawy o prawach konsumenta, która zmienia i zastępuje dotychczasowe ustawy chroniące w sposób szczególny interes konsumenta.

Świadczenia z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy

Czy nadal w ustawodawstwie przewiduje się świadczenia z tytułu wypadku w drodze do pracy i z pracy, jeśli tak to jakie dokumenty należy sporządzić i jaki akt prawny to reguluje?

Jak poprawnie dokonać zmian w KRS?

"Muszę dokonać zmiany w KRS. Dwaj członkowie zarządu zbyli część udziałów innej osobie, która jednocześnie stała się członkiem zarządu i ma 10% udziałów. Wiem, że muszę złożyć do KRS wniosek Z3, ale jaki załącznik ZK czy ZE? Dodatkowo chcę złożyć dokumenty: - w formie aktu notarialnego - protokół zgromadzenia wspólników zawierający uchwałę zmieniającą umowę spółki oraz uchwałę o zmianie składu osobowego, oświadczenie o objęciu udziałów w spółce oraz umowę zbycia udziałów, - tekst jednolity umowy spółki, - kserokopia dowodu osobistego nowego członka zarządu, - wzór podpisu nowego członka zarządu poświadczony notarialnie, - wykaz członków zarządu, - nazwisko, imię i adres członka zarządu, Czy składam również formularze NIP2 i RG1?"

Dochodzenie roszczeń przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Dnia 01.01.2012 r. rozpoczęło swoją działalność szesnaście wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, z siedzibami we właściwych urzędach wojewódzkich.


Ustawy budowlane

  •  Ankieta 
Czy przepisy ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek pomogą przedsiębiorcom?

 Tak. Wiele osób skorzysta na abolicji.

 Nie. Abolicja dotyczy marginalnej grupy płatników

 Tak. Jest kolejnym ułatwieniem dla przedsiębiorców.

 Nie. Dyskryminuje tych, którzy opłacają składki terminowoczarty